همسفر: همسفر - نرماشیر - 1

همسفر

همسفر - نرماشیر - 1

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه همسفر این قسمت به شهر جهرم می رویم.

این قسمت : معرفی بناهای تاریخی

نظر دادن