همسفر: همسفر - سمنان - 1

همسفر

همسفر - سمنان - 1

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه همسفر این قسمت به شهر سمنان می رویم و در ارتباط نقش این شهر و... مصاحبه هایی تهیه شده است.

این قسمت : جاذبه های توریستی شهر سمنان

نظر دادن