همسفر: همسفر - شیراز - 36

همسفر

همسفر - شیراز - 36

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر صفاشهر در استان فارس می رویم.

این قسمت : صنایع دستی

نظر دادن