همسفر: همسفر - سیل - 13

همسفر

همسفر - سیل - 13

ویژه برنامه مجموعه مستند همسفر به سیل اخیر در استان گلستان و تلاش های صورت گرفته در این مورد می پردازد.

نظر دادن