همسفر: همسفر - تبریز - 21

همسفر

همسفر - تبریز - 21

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر تبریز می رویم.

نظر دادن