همسفر: همسفر - تبریز - 22

همسفر

همسفر - تبریز - 22

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر تبریز می رویم.

این قسمت : طبیعت سهند

نظر دادن