همسفر: همسفر - بناب - 6

همسفر

همسفر - بناب - 6

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر بناب می رویم.

نظر دادن