همسفر: همسفر - تبریز - 7

همسفر

همسفر - تبریز - 7

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر تبریز می رویم.

این قسمت : فرش تبریز

نظر دادن