این مستند را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

ایران

ایران - 232

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی باغات انار در یزد و پخت نان های سنتی و صنعتی

نظر دادن