این مستند را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

ایران

ایران - 234

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از موزه آبگینه و سفالینه ایران، چشمه بلقیس و پیست های اسکی دیزین و شمشک

نظر دادن