این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

ایران

ایران - 236

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از معرفی بخش غربی موزه میراث روستایی گیلان، اقامتگاه کویری در جنوب کاشان

نظر دادن