این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

ایران

ایران - 238

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از پارک جنگلی سراوان و موزه میراث روستایی در رشت

نظر دادن