نگهبانان طبیعت

نگهبانان طبیعت

نگهبانان طبیعت

در هر قسمت از این مستند به مناطق حفاظت شده در کشور های مختلف می رویم تا شاهد فعالیت محیط بانان و دوستداران طبعیت باشیم که برای حفظ پوشش گیاهی و جانواری این مناطق تلاش می کنند.

پنج شنبه ها ساعت 23 با ما ببینید.

نظر دادن