نماگرد

نماگرد

نماگرد

در هر قسمت این برنامه سعی می شود تصاویری که روزانه در فضای مجازی پخش می شوند و بینندگان بسیاری داشته اند بازنمایی شوند.

جمعه ها ساعت 21:30 بیننده این برنامه جذاب باشید.

با ما ببینید.

نظر دادن