روایت نصر

روایت نصر

روایت نصر

این برنامه به معرفی شهید مهدی صابری فرمانده گروهان حضرت علی اکبر لشگر فاطمیون می پردازد.

جمعه 26 خرداد ساعت 19 با ما ببینید.

موارد مرتبط

نظر دادن