قصه رسیدن

قصه رسیدن

قصه رسیدن

«قصه رسیدن» مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند.

پنج شنبه ها ساعت 22 با ما ببینید.

نظر دادن