دسترنج

دسترنج

دسترنج

این برنامه، مستندی است در ارتباط با مشاغل دشوار و مشکلات، کمی ها و کاستی های پیرامون آن که در آن نگاهی عمیق تر به این مشاغل انداخته شده است.

پنج شنبه ها ساعت 22 با ما ببینید.

نظر دادن