چاپ کردن این صفحه

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

پنج شنبه ها ساعت 20 با ما ببینید.

موارد مرتبط