بهتر می شود

بهتر می شود

بهتر می شود

این مجموعه مستند در هر قسمت به دنبال سوژه ای رفته و به رفتارهای غلط اجتماعی و عادات نادرست شهروندان و ارائه راهکارهایی برای از بین بردن این نوع رفتارها می پردازد.

شنبه ها ساعت 22:30 با ما ببینید.

نظر دادن