سینما صنعت

سینما صنعت

 این مجموعه برنامه به بررسی فیلم های مستند با موضوع صنعت و بررسی آنها توسط کارشناسان می پردازد.

هر شب ساعت 19:30 با ما ببینید.

نظر دادن