سفر به دیار پشتون ها

سفر به دیار پشتون ها

سفر به دیار پشتون ها

این مستند درباره فعالیت پشتون ها در افغانستان است. در «سفر به دیار پشتون ها»  تمایز میان فعالیت های جهادی و  فعالیت های ترویستی گروه های مختلف در این قوم مشخص می شود.

سه شنبه 21 شهریور ساعت 19:45 با ما ببینید.

نظر دادن