سفر به دیار پشتون ها

سفر به دیار پشتون ها

این مستند درباره فعالیت پشتون ها در افغانستان است. در «سفر به دیار پشتون ها»  تمایز میان فعالیت های جهادی و  فعالیت های ترویستی گروه های مختلف در این قوم مشخص می شود.

سه شنبه 21 شهریور ساعت 19:45 با ما ببینید.

نظر دادن