کارگردانی فیلم کوتاه

کارگردانی فیلم کوتاه

کارگردانی فیلم کوتاه

مهمان بخش آموزشی برنامه "فیلم کوتاه" علیرضا امینی کارگردان است. وی در خصوص آشنایی و استفاه از شیوه های نوین کارگردانی در فیلم کوتاه سخن می گوید. 

نظر دادن