مستند سازی از زبان نرگس آبیار

مستند سازی از زبان نرگس آبیار

مستند سازی از زبان نرگس آبیار

نرگس آبیار که مستند داستانی "یک روز پس از دهمین روز" و فیلم هایی چون "شیار143" ، " روز پایان " و " نفس" را در کارنامه خود دارد، در گفتگویی صمیمی با رقیه توکلی از روند سخت ساخت یک مستند و فیلم سازی می گوید. 

نظر دادن