آموزش کارگردانی 

محمد کارت - مستند ساز

 کارگردانی فیلم مستند

آموزش فیلمنامه نویسی

هادی مقدم دوست – مدرس و فیلمنامه نویس

فیلمنامه مستند و فیلمنامه نمایشی

آموزش عکاسی 

بهنام صدیقی – عکاس

آموزش عکاسی مستند شهری

آموزش مستندسازی

امیر شهاب رضویان - فیلمساز و تهیه کننده

فیلمسازی در سینمای کم هزینه و استقلال در فیلم سازی

آموزش مستندسازی

عماد خدابخش – تدوین گر و مستند ساز

آموزش تولید: فیلمبرداری فیلم مستند بخش دوم

آموزش مستندسازی

عماد خدابخش - تدوین گر و مستند ساز

آموزش تولید: فیلمبرداری فیلم مستند بخش اول

آموزش مستندسازی

عماد خدابخش - تدوین گر و مستند ساز

پیش تولید – پژوهش و پژوهشگر

آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

لنز چشم ماهی - عکسبرداری با زاویه دید 180 درجه

آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

لنز تله

آموزش عکاسی

مهدی نوری مقدم – استاد دانشگاه

لنز چیست؟

صفحه1 از2