گِله مار

گِله مار

گِله مار

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم. 

گِله مار بزرگترین مار عقب نیش سمی ایران است که طول آن به دو متر هم می رسد. 

مارها حیوانات شگفت انگیزی هستند. با شبکه مستند سیما و مستند فوق العاده "خزندگان ایران " همراه می شویم و در این ویدیو های کوتاه با انواع مارهای ایران آشنا می شویم. 

گِله مار بزرگترین مار عقب نیش سمی ایران است که طول آن به دو متر هم می رسد. 

نظر دادن