شیر، سلطان جنگل یا سلطان خواب!

شیر، سلطان جنگل یا سلطان خواب!

چرا شیر را سلطان جنگل می نامند در حالی که همش خوابه!

نظر دادن