شیر، سلطان جنگل یا سلطان خواب!

شیر، سلطان جنگل یا سلطان خواب!

شیر، سلطان جنگل یا سلطان خواب!

چرا شیر را سلطان جنگل می نامند در حالی که همش خوابه!

نظر دادن