در شکار سرعت بهتر است یا قدرت !

در شکار سرعت بهتر است یا قدرت !

برای حیوانات شکارچی قدرت عامل مهمتری است یا سرعت!

نظر دادن