دوست دارم ...

دوست دارم ...

دوست دارم ...

بچه هایی که از کودکی با گاومیشها بزرگ شده اند 

ارسالی از علی

نظر دادن