سد قره قیه

سد قره قیه

سد قره قیه

طبیعت زیبای سد قره قیه،مشگین شهر 

ارسالی از بهزاد محمودی خیاوی

نظر دادن