چاپ کردن این صفحه

باران رشت

باران رشت

بیننده ویدیویی کوتاه از باران سریع اما زیبای رشتی ببینید. این ویدیو را خانم شیدا مختاریان ارسال کرده است. 

شما نیز می توانید فیلم های خود رااز طریق صفحه باشگاه مخاطبان سایت و یا ایمیل شبکه برای شبکه مستند سیما ارسال کنید. 

 

موارد مرتبط