وضعیت پسماند در مازندران

وضعیت پسماند در مازندران

سهیل اولادزاد، حامد دوام نژاد و پوریا قلیچ خانی این فیلم را از وضعیت بی سامان تخلیه پسماند در مازندران برای ما ارسال کرده اند. 

تصاویر وضعیت اسفناک م بوجود آمده در این منطقه سوژه دوربین این گروه طرفدار و نگران محیط زیسست مازندران است. 

 

شما نیز می توانید فیلم های خود رااز طریق صفحه باشگاه مخاطبان سایت و یا ایمیل شبکه برای شبکه مستند سیما ارسال کنید. 

نظر دادن