ایران میزبان راهنمایان گردشگری دنیا

ایران میزبان راهنمایان گردشگری دنیا

مهدی هزاری با موتور به دور ایران سفر و عکس های خود را برای شبکه مستند ارسال کرده است. او به حمایت از کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری و آشنایی مردم ایران با این رویداد بزرگ گردشگری این سفر را آغاز کرده. 

به همت اعضای کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور امسال ایران میزبان هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری تمام دنیا است. 

 

نظر دادن