زعفران تربت حیدریه

زعفران تربت حیدریه

آقای سید حسین هدایتی عکس هایی از چیدن زغفران برای شبکه مستند ارسال کرده است. او در توضیح این عکس ها می نویسد" کودکی که باگل های زعفران بازی و با دسته دسته کردن آنها برای خود گلدان دستی درست می کند و برای جمع کردن گل زعفران شوز و شوق دارد" 

نظر دادن