شهر توربین های بادی

شهر توربین های بادی

ایران ـ گیلان ـ رشت ـ منجیل
عکس:جعفر شفیعی کلی
مهر ماه 1396

ارسالی از جعفر شفیعی کلی

نظر دادن