زندگیتان همچون آبشار کاشان همواره در سراشیبی

زندگیتان همچون آبشار کاشان همواره در سراشیبی

زندگیتان همچون آبشار کاشان همواره در سراشیبی

ارسالی از فاطمه کلاسنگیانی

 

نظر دادن