زندگیتان همچون آبشار کاشان همواره در سراشیبی

زندگیتان همچون آبشار کاشان همواره در سراشیبی

زندگیتان همچون آبشار کاشان همواره در سراشیبی

زندگیتان همچون آبشار کاشان همواره در سراشیبی

ارسالی از فاطمه کلاسنگیانی

 

نظر دادن