خدا همه جوره آغوش اش را باز نگه داشته

خدا همه جوره آغوش اش را باز نگه داشته

خدا همه جوره آغوش اش را باز نگه داشته

خدا همه جوره آغوش اش را باز نگه داشته

منظره ای زیبا از جنگل روستای میاندره از توابع استان گلستان در غرب گرگان

ارسالی از فاطمه کلاسنگیانی

 

نظر دادن