چهار طاق نقار خانه فراشبند

چهار طاق نقار خانه فراشبند

چهار طاق نقار خانه فراشبند

فراشبند به شهر چهارطاق ها معروف هست. اثر جا مانده از دوره ساسانیان

ارسالی از مهدی پورزارعی

نظر دادن