چهار طاق نقار خانه فراشبند

چهار طاق نقار خانه فراشبند

فراشبند به شهر چهارطاق ها معروف هست. اثر جا مانده از دوره ساسانیان

ارسالی از مهدی پورزارعی

نظر دادن