چاپ کردن این صفحه

صنایع دستی از برگ درخت نخل

صنایع دستی از برگ درخت نخل

در فراشبند از برگ و درخت نخل صنایع دستی جالبی همانند زنبیل ساخته می شود.

ارسالی از مهدی پورزارعی

موارد مرتبط