نماگرد: نماگرد - 39

نماگرد

نماگرد - 39

در هر قسمت این برنامه سعی می شود تصاویری که روزانه در فضای مجازی پخش می شوند و بینندگان بسیاری داشته اند بازنمایی شوند.

این قسمت : نگاه طنز به امتحانات

نظر دادن