نماگرد: نماگرد - 40

نماگرد

نماگرد - 40

در هر قسمت این برنامه سعی می شود تصاویری که روزانه در فضای مجازی پخش می شوند و بینندگان بسیاری داشته اند بازنمایی شوند.

موضوع این قسمت : کلاهبرداری و دروغ

نظر دادن