نماگرد: نماگرد - 41

نماگرد

نماگرد - 41

در هر قسمت این برنامه سعی می شود تصاویری که روزانه در فضای مجازی پخش می شوند و بینندگان بسیاری داشته اند بازنمایی شوند.

موضوع این قسمت :  اقدامات عجیب و غریب مردم برای رکورد زدن در گینس

نظر دادن