نماگرد: نماگرد - 42

نماگرد

نماگرد - 42

در هر قسمت این برنامه سعی می شود تصاویری که روزانه در فضای مجازی پخش می شوند و بینندگان بسیاری داشته اند بازنمایی شوند.

موضوع این قسمت : ورزش

نظر دادن