نماگرد: نماگرد - 46

نماگرد

نماگرد - 46

در هر قسمت این برنامه سعی می شود تصاویری که روزانه در فضای مجازی پخش می شوند و بینندگان بسیاری داشته اند بازنمایی شوند.

موضوع این قسمت : آب و کمبود آن

نظر دادن