نردبان - سری دوم: نردبان - 56

نردبان - سری دوم

نردبان - 56

در سری جدید این مجموعه مخاطبان می توانند همراه با مجری، پله پله مسیر فیلمسازی را طی کنند.

این قسمت : نقد فیلم بهشتی دیگر توسط مهدی بوستانی شهر بابکی - معرفی زینب تبریزی مستند ساز و ...

نظر دادن