«آغوشت را نمی‌توانم» روایت زندگی نخبه توان یابی است که با ۹۸ درصد معلولیت یک استارتاپ ویژه برای معلولین ایجاد کرده و یک‌تنه مخارج زندگی‌اش را تأمین می‌کند.