تهیه کننده «کاست» که جزو آثار راه یافته به سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت است، از ویژگی های این مستند سخن گفت.