این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • حسرت

  تولید مستند " حسرت " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • شاید دوباره

  تولید مستند " شاید دوباره " به تهیه کنندگی محمد رضا کریمی راد در سیزده قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تطهیر

  تولید مستند "تطهیر" به تهیه کنندگی میر فخرالدین سیدی کوردایم در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • دوران

  تولید مستند " دوران " به تهیه کنندگی محمد رضا عباسیان در پنجاه و دو قسمت صد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • برای مهمانی

  تولید مستند " برای مهمانی " به تهیه کنندگی مهدی مویدی در سی قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • ثمرقند 2

  تولید مستند " ثمرقند 2" به تهیه کنندگی مهدی الیاسی در بیست و شش قسمت پانزده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • توانمند سازی 2

  تولید مستند " توانمند سازی 2" به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • وقت اضافه

  تولید مستند "وقت اضافه" به تهیه کنندگی مرتضی جذاب در یک قسمت شصت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • خرس سیاه بلوچی

  تولید مستند "خرس سیاه بلوچی" به تهیه کنندگی مهدی جلالی در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • در کنار متن

  تولید مستند " در کنار متن " به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در سیزده قسمت پنجاه دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • باریکه نور

  تولید مستند " باریکه نور" به تهیه کنندگی سعید غفاری در ده قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • بازیافت

  تولید مستند " بازیافت " به تهیه کنندگی سید سعید میرصادقی و مهراب اکبری شهپر در بیست قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

صفحه1 از18