نیم متر کمتر

نیم متر کمتر

نیم متر کمتر

تولید مستند " نیم متر کمتر " به تهیه کنندگی هادی معصوم دوست در یک قسمت 70 دقیقه ای تصویب شد.

همراه شدن با 4 کوتاه قامت و نحوه زندگی و بیان مسائل و مشکلات آن ها در زندگی شخصی و اجتماعی شان

نظر دادن