انتخاب خدمتگزار

انتخاب خدمتگزار

انتخاب خدمتگزار

تولید مستند " انتخاب خدمتگزار" به تهیه کنندگی حسن امامی در سیزده قسمت بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

این مجموعه بر آن است تا در هر قسمت در کنار تعریفی ساده از یک حرفه، انتظارات صاحبان آن حرفه درباره رئیس جمهور آتی از زبان خودشان بیان کنند. در هر قسمت موضوعی مشخص دنبال می شود و از زوایای مختلف به آن پرداخته می شود.

نظر دادن