توانمند سازی 2

توانمند سازی 2

تولید مستند " توانمند سازی 2" به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

این مستند به فعالیت های مدرسه سازی بنیاد برکت می پردازد.

نظر دادن